Podmienky súťaže

Usporiadateľ súťaže

 1. Usporiadateľom súťaže je Milan Skovajsa – SHR, so sídlom Kupeckého 762/93, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO 31812767 zapísaná v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov mestského úradu Pezinok (ďalej len „usporiadateľ súťaže“). Kontakt: skovajsa@vinoskovajsa.sk.
 2. Sprostredkovateľmi súťaže je instagramový profil @vino_skovajsa a facebookový profil @vinoskovajsa.

 

Termín a miesto konania súťaže

 1. Súťaž prebieha na Instagrame a Facebooku v termíne od 9. 12.2023 do 16. 12. 2023. Zapojiť sa do súťaže je možné prostredníctvom splnenia všetkých podmienok pre zapojenie do súťaže.
 2. Podmienky zapojenia do súťaže:
  1. Označte v komentári pod facebookovým alebo instagramovým príspevkom niekoho, s kým si víno vychutnáte.

  2. Zaregistrujte sa do súťaže na našom webe: https://sutaz.vinoskovajsa.sk/ (formulár na uvedenej internetovej adrese musí byť vyplnený kompletne a správe, nekompletne/nesprávne vyplnené formuláre budú zo súťaže vylúčené.)

 

Výhra

 1. Výhrou/Cenou v súťaži je:
  1. 1x vianočný balík vín z vinárstva Skovajsa v hodnote 77,90€. Odkaz na balík: Výber vinára 6+1 zadarmo

 

Súťažiaci

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splnila podmienky zapojenia sa do súťaže opísané v súťažnom príspevku a týchto podmienkach.
 2. Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť len jedenkrát.
 3. Duplicitne zapojení súťažiaci budú zo súťaže vylúčení.
 4. Zo súťaže sú vyradení a nesmú sa jej zúčastniť rodinní príslušníci a zamestnanci usporiadateľa súťaže.
 5. Usporiadateľ súťaže aj jej sprostredkovatelia majú právo zo súťaže vylúčiť tých súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

 

Žrebovanie a odovzdanie výhry 

 1. Usporiadateľ súťaže v spolupráci s jej sprostredkovateľmi vo vopred stanovenom termíne 25.5.2023 vyžrebuje troch výhercov, z ktorých každý získa jednu z cien uvedených v časti „Výhra“. Žrebovanie prebehne v stories na profiloch usporiadateľa súťaže @vino_skovajsa a @vinoskovajsa, pričom jeho výsledky budú prezdieľané aj na instagramových profiloch sprostredkovateľov.
 2. Výhercov budeme kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy, ktorú uviedli pri prihlasovaní do súťaže.
 3. Výhercovia súťaže sú po vyžrebovaní povinní zaslať organizátorovi svoje osobné údaje (meno a priezvisko, adresu miesta určeného na zaslanie výhry, telefónne číslo a e-mailovú adresu pre potreby kuriérskej spoločnosti). V prípade, ak sa výherca neozve sprostredkovateľovi do 2 týždňov od vyžrebovania, výherca stráca na výhru nárok. Výhra bude výhercom zaslaná kuriérskou prepravou DPD na náklady usporiadateľa.

 

Spracovanie osobných údajov 

 1. Usporiadateľ týmto poskytuje súťažiacemu ako dotknutej osobe (na účely tohto článku len „dotknutá osoba“) informácie, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zák. č. 19/2018 Z.z.“). Osobné údaje dotknutej osoby, tzn. osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a v prípade víťaza aj jeho doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo budú spracúvané na základe právneho titulu, ktorým je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z verejného prísľubu Usporiadateľa v zmysle §850 Občianskeho zákonníka v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR, na stránke Ochrana súkromia prostredníctvom ktorého budú spracovávané osobné údaje dotknutej osoby usporiadateľom a to za účelom účasti dotknutej osoby v súťaži a pre následnú marketingovú komunikáciu, ktorá zahŕňa:
  1. E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia vám v prípade zasielania napr. newslettera prípadne iných formách priameho marketingu zasielame aj bez vášho súhlasu. Z odberu sa môžete kedykoľvek mailom alebo telefonicky odhlásiť. Ak si vytvoríte viac užívateľských profilov, v rámci ktorých uvediete rovnaké kontaktné údaje (napr. máte niekoľko účtov pre rôzne e-mailové adresy, ale telefónne číslo bude na všetkých účtoch rovnaké), nie je možné z technických dôvodov vykonať odhlásenia z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily na základe automatizovaných procesov. V takom prípade je na odhlásenie sa z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily potrebné, aby ste nás kontaktovali telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára.
  2. Telemarketing: marketingové hovory vykonávame za účelom ponuky našich tovarov a služieb a s tým súvisiacej marketingovej komunikácie. Právnym titulom pre spracovanie vášho tel. čísla je buď váš súhlas, alebo aspoň náš oprávnený záujem na konvenčnom priamom marketingu. Proti tomuto spracovaniu môžete namietať .
  3. Marketingové súťaže: v niektorých prípadoch môže byť vo vzťahu k výhercovi súťaže vyhotovený obrazový záznam (fotka/video), a to najmä z dôvodu zvýšenia transparentnosti našich marketingových súťaží. Toto spracovanie osobných údajov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo zvýšení vierohodnosti marketingových súťaží v očiach ostatných súťažiacich a vo zvýšení atraktivity týchto súťaží. Proti tomuto spracovaniu môžete namietať .
  4. Spotrebiteľská súťaž: zoznam spracovaných osobných údajov závisí od podmienok súťaže uvedených v štatúte súťaže, ktorý bude za týmto účelom vypracovaný a zverejnený na stránke www.vinoskovajsa.sk, kde budú uvedené aj podmienky spracovania vašich osobných údajov.
 2. Súťažiaci súhlasia s tým, že usporiadateľ a sprostredkovatelia súťaže zverejnia na Instagrame prostredníctvom profilov @vino_skovajsa a na Facebooku prostredníctvom profilu @vinoskovajsa v rámci tejto súťaže mená výhercov, ktoré boli uvedené do prihlasovacieho formuláru.

 

Iné ustanovenia

 1. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená Instagramom alebo facebookom a uvedené sociálne siete s ňou nemajú žiaden vzťah. Súťažiaci zapojením sa do súťaže berú na vedomie a súhlasia s tým, že Instagram a facebook nemajú voči súťažiacim žiadne záväzky.
 2. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť či predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok bude vhodným spôsobom zverejnená.
 3. Usporiadateľ ani sprostredkovateľ súťaže nie sú zodpovední za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Instagram. či facebook.
 4. Usporiadateľ má právo vymazať komentár zverejnený pri súťažnom príspevku na instagrame a facebooku, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo také, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah, či boli v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo by poškodzovali dobré meno usporiadateľa. 
 5. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

 

V Pezinku, dňa 9.12.2023

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz